Çözümlerin Yaygınlaştırılması ve Ölçek Büyütme
Çözümlerin Yaygınlaştırılması ve Ölçek Büyütme

Avrupada yaygınlaşmakta olan deneysel şehircilik ( experimental urbanism), ana kentsel altyapı sistemleri üzerinde yapılan deneyleri; enerji, su ve gıda sistemlerinin karşılıklı bağlantısallığını bugünün moda söyleyişiyle "nexus"u içerir. DEMİR, daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve adil kentsel ortamlara yönelik özellikle enerji ve gıda geçişlerinde proje ömürlerinin ötesinde başarılı projelerin yaygınlaşması ve çoğaltılmasını hedefleyen faaliyetler konusunda uzmanlaşmıştır. "Nexus" alanlarındaki geçişler ya da dönüşümler, yalnızca teknik ve finansal yenilikleri ve radikal değişimi değil, aynı zamanda başarılı yaygınlaşma ve ölçek büyütme pratiklerinin önün açan toplumsal, kültürel kabul ve katılımcı tasarım süreçlerini de gerektirir. Deneysel kentleşmenin yaygın uygulamalarına eşlik edecek politika ve yönetişim yeniliklerine ihtiyaç duyması gerçeğine bağlı olarak DEMİR, katıldığı çok sayıdaki uluslararası projede, çalışmaların bu boyutuna öncülük etmiştir. DEMİR, etkin yerel yönetim katılımı için gerekli yöntem, teknik ve kapasitelerin katkısını sağlayacak beceri ve yetenekleri geliştirmek için uğraşmaktadır.

DİĞER ÇÖZÜMLER
Bizi Yakından Tanıyın!
Kurumsal Sera Gazı Envanteri
Kurumsal Sera Gazı Envanteri
GHG Protokolü, ISO 14064 gibi uluslararası metodolojileri ile Sera Gazı Envanteri hesaplayarak emisyon kaynaklarınızı öğrenebilir ve ölçebilirsiniz.
Daha fazla gör
CDP- Carbon Disclosure Project (Karbon Saydamlık Projesi)
CDP- Carbon Disclosure Project (Karbon Saydamlık Projesi)
CDP tarafından akredite edilmiş bir hizmet sağlayıcı olarak, şirketlerin ve şehirlerin emisyonları yönetmek, sürdürülebilirlik üzerindeki etkiyi değerlendirmek ve CDP puanlarını iyileştirmek için çevresel verilerini raporlamalarına yardımcı oluyoruz.
Daha fazla gör
SBT- Science Based Targets (Bilim Temelli Hedefler)
SBT- Science Based Targets (Bilim Temelli Hedefler)
Şirketlere, 1.5°C yolu ve Paris Anlaşması ile uyumlu, yakın ve uzun vadeli hedeflerini destekleyen yol haritaları ve stratejiler geliştirmelerinde rehberlik ediyoruz.
Daha fazla gör
LCA- Life Cycle Assesment (Yaşam Döngüsü Analizi)
LCA- Life Cycle Assesment (Yaşam Döngüsü Analizi)
YDA (Life Cycle Analysis-LCA), şirketlerin müşterilere ve paydaşlara şeffaflık ve kurumsal güvenilirlik göstergesi ile birlikte iletişim için en kapsamlı yaklaşımlardan biridir. Ürün düzeyinde çevresel ayak izini öğrenmek ve haritalamak, riskleri ve fırsatları anlamak için önemlidir. 
Daha fazla gör
Şehir Sera Gazı Envanteri
Şehir Sera Gazı Envanteri
Şehirler bir envanter sınırı belirlemekle başlar. Bu, bir GHG envanterinin kapsadığı coğrafi alanı, zaman aralığını, gazları ve emisyon kaynaklarını tanımlar. Sera gazı envanteri için herhangi bir coğrafi sınır kullanılabilir. Envanterin amacına bağlı olarak, sınır, bir yerel yönetimin idari sınırıyla veya idari bölümlerin, bir metropolitan alanın veya coğrafi olarak tanımlanabilir başka bir varlığın bir kombinasyonuyla uyumlu olabilir. Hesaplamalar, tek bir raporlama yılında sera gazı emisyonlarını hesaba katacak şekilde tasarlanmıştır.
Daha fazla gör
Azaltım
Azaltım
İklim değişikliğine yol açan etkileri azaltmak, sera gazı salımlarını azaltmaya doğrudan bağldır. Azaltma stratejileri, binaları daha enerji verimli hale getirmek için enerji etkin yenileme; güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma; şehirlerde toplu taşıma, elektrikli araçlar ve biyoyakıtlar gibi daha sürdürülebilir ulaşım biçimlerini yaygınlaştırma ile, arazi ve ormanların daha sürdürülebilir kullanımlarını teşvik etmeyi içerir.
Daha fazla gör
İklim Değişikliğine Uyum
İklim Değişikliğine Uyum
Değişen bir iklimde yaşama uyum sağlamak, mevcut veya beklenen gelecekteki iklime uyum sağlamayı içerir. Amaç, iklim değişikliğinin zararlı etkilerine karşı savunmasızlığımızı ve kırılganlığımızı azaltmaktır (deniz seviyesindeki aşma, daha yoğun aşırı hava olayları veya gıda güvensizliği gibi). Ayrıca, iklim değişikliğiyle ilişkili potansiyel yararlı fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmayı da kapsar (örneğin, tarımda uzayan büyüme mevsimleri veya bazı bölgelerde artan verim).
Daha fazla gör
İnovasyon Yönetimi
İnovasyon Yönetimi
Bugün inovasyon yönetimi, bir firmanın ya da bir kamu kurumunun, sürdürülebilir iş yapış şekilleriyle yakından ilişkilidir. Sürdürülebilirliğe yönelik temel adımlar, elbette doğrudan operasyonların “dekarbonizasyonu” ile ölçülür. Bir firma ya da belediyenin karbonsuzlaştırma ölçütlerinin son teknoloji ürünü, bilim temelli ve küresel karşılaştırma ve izleme için uluslararası standartlarda olması gerekir. DEMİR, tecrübesi ve referanslarıyla hem kentsel yönetimler hem de firmalar için karbonsuzlaşma ve karbon yönetimi stratejilerinde oldukça deneyimli olmanın yanı sıra CDP tarafından akredite hizmet sağlayıcı bir kuruluştur. 
Daha fazla gör
Akıllı Şehirler ve Pozitif Enerji Bölgeleri
Akıllı Şehirler ve Pozitif Enerji Bölgeleri
DEMİR, 8. Çerçeve Programında 2014 yılında AB tarafından finanse edilen ilk nesil projelerden başlayarak Akıllı Şehirler ve Topluluklar – SCC projelerinde ortak ve lider olmuştur.
Daha fazla gör
Sürdürülebilir Şehir Stratejileri
Sürdürülebilir Şehir Stratejileri
DEMİR, yerel yönetimlerle yakın iş birliği içinde orta ve uzun vadeli enerji geçişi ve iklim uyum stratejilerinde destek sağlamış; ekosistemin korunması, kentsel ve yakın kent çevresi (peri-urban) ve bölgenin ekolojik temelli kalkınması, kentsel gıda sistemlerine sürdürülebilir geçiş de dahil olmak üzere kentsel sürdürülebilirliğin altını çizen tüm alanlarda yetkinliklerini geliştirmiştir.
Daha fazla gör